خسته ام
                            می ایی همسفر شوی ؟؟؟
بیراه ی حسرت را

سه شنبه دوم 7 1387
X